Return

DanskCOOKIES-POLITIK

Sådan bruger vi cookies på dkwebit.dk...

EUs Databeskyttelsesdirektiv 2009/136/EC og den affødte danske Cookie-bekendtgørelse ("Cookie-loven") pålægger alle hjemmeside-ejere i EU at indhente informeret samtykke fra brugeren før der sættes andet end strengt nødvendige cookies i brugerens webbrowser.

Se også Erhvervsstyrelsens hjemmeside for information og vejledning.

Session cookies
Vi bruger udelukkende en såkaldt "session cookie", der er en midlertidig tekstfil som gemmes på din computer eller ipad osv., men som slettes igen når du forlader dkwebit.dk eller lukker for din browser.

En session cookie indeholder ingen personlige oplysninger, men har udelukkende til formål at gøre det muligt for dkwebit.dk serveren at genkende din browser sessionog hvordan en side skal vises.

Hvis du vælger at afvise cookies på dkwebit.dk vil du stadig kunne se siderne, men sideskiftene vil blot foregå en smule langsommere fordi dkwebit.dk ikke genkender din browser mere.

Persistente cookies
Vi bruger kun persistente cookies på vores egne demo-sider som tilgås fra links på dkwebit.dk med det formål at huske login-informationer (dvs. brugernavn og adgangskode) idet disse gemmes i din browsers undermappe. Derudover anvender vi ikke persistente cookies for hverken os selv eller tredieparter.

PERSONDATA BESKYTTELSE
Sådan behandler vi persondata på dkwebit.dk...
På dkwebit.dk behandles personoplysninger rent privat, dvs. at den email du evt. sender via formularen på dkwebit.dk videresendes til kontakt@dkwebit.dk som var det en email du sendte via din egen email klient (fx Outlook, Google gmail, eller lign.), og hvor den læses og besvares af indehaveren af DKWEBIT som udelukkende forestår en sådan kommunikation.

Når du udfylder beskedfeltet må du ikke angive følsomme oplysninger (CPR nummer eller andre private følsomme oplysninger).

Vi bruger udelukkende dine indsendte oplysninger i vores kommunikation med dig, og du kan når som helst bede om at få slettet alle oplysninger du har givet os som led i denne kommunikation.

Du kan læse mere om databeskyttelse på datatilsynets hjemmeside Datatilsynet om Databeskyttelse

EnglishCOOKIES-POLICY

This is how we use cookies here on dkwebit.dk...

The EUs Data protection directive 2009/136/EC and the Danish Cookie-bekendtgørelse ("Cookie-law") requires all website owners in EU to get informed consent from its users before other than necessary cookies are set in the users browser.

You can read the English version of Erhvervsstyrelsens guide to Cookiebekendtgørelsen for more information.

Session cookies
We only use the so-called "session cookie", which is a temporary file that is stored in you browsers sub-folder, but which is deleted again when you leave dkwebit.dk or close your browser.

A session cookie does not contain personal information that can identify you, and is only used for the purpose of enabling dkwebit.dk to recognize your browser and determine how to show the pages in your browser.

If you choose to deny cookies on dkwebit.dk you will still be able to see the pages, but the transition time between pages will tage slightly longer.

Persistent cookies
We only use persistent cookies on our own demo-pages that are linked to on dkwebit.dk for the purpose of remembering your login-data (ie user and password) which are saved in your browser's subfolder. Besides that we do not use persistent cookies, neither for ourselves or for any third party here on dkwebit.dk.

PERSON DATA PROTECTION
This is how we handle person data at dkwebit.dk...
At dkwebit.dk we handle personal information privately, and the email you might send via the contact form at dkwebit.dk is forwarded to kontakt@dkwebit.dk as if it was an email you sent via your own email client (e.g. Outlook, Google gmail, or similar), and where it is read and answered by the CEO of DKWEBIT who exclusively handles such communication.

When you fill out the message field you may not provide any personal sensitive information (social security number or other private sensitive information).

We use your submitted information exclusively in our communication with you, and you can at any time request that all your submitted information be deleted.

You can read more about data protection on "datatilsynets" (the Danish Data Authority) homepage Datatilsynet about Data Protection (in Danish, but your browser may offer translation into e.g. English).Return